French Fries Slicer Potato Chipper BKK0809

Tk 690.00

French Fries Slicer Potato Chipper BKK0809 Made in China
Title

French Fries Slicer Potato Chipper BKK0809

Made in China