Ceramic Zakka Mug UT6881

Tk 320
Ceramic Zakka Mug 
Capacity: 250ML
Size: 
Height 2.5"
Diameter: 3"

Ceramic Zakka Mug UT6881