3 Pcs Ceramic Baby Set UT5011

Tk 690
Plate- 8" , Bowl- 5". 1.5" & Mug- 3"