Ceramic Tissue Holder UT4060

Tk 650
Size : 6.5 Inch